Welkom bij iSee-iKnow


Door uw account te activeren geeft uw werkgever *) aan u toestemming om gebruik te maken van deze website/applicatie.
Door in te loggen geeft u toestemming aan uw werkgever om een aantal persoonsgegevens te verwerken nl.**):Toestemming van welke partij dan ook wordt ingetrokken door inactiveren van het account en afhankelijk van onderlinge (arbeids)overeenkomsten en/of wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens door uw werkgever bewaard of gepseudonimiseerd ***).

Portabiliteit van persoonsgegevens zijn beperkt tot de behaalde toets-resultaten ****). Het intellectueel eigendom van de lesstof (content) ligt doorgaans bij uw werkgever (Verantwoordelijke) of iSee iKnow en is niet op grond van eventuele aanspraken op de AVG overdraagbaar aan derden.

iSee iKnow koppelt geen persoonsgegevens op eigen initiatief met andere databases.

iSee iKnow doet niet aan profiling t.b.v. derden.

Personen worden niet in een publiek domein gevolgd en de schaalgrootte is beperkt tot gebruikersgroepen (werknemers) van werkgevers (Verantwoordelijken) die een licentieovereenkomst hebben afgesloten met iSee iKnow(Verwerker).

De tijdsduur van de gegevensopslag is beperkt tot maximaal de duur van de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. De bewaartermijn wordt door uw werkgever verlengd met een vastgestelde periode i.v.m. wettelijke verplichtingen.

iSee iKnow pseudonimiseert***) persoonsgegevens alvorens databases worden gebruikt voor analyse of doorontwikkeling.

iSee iKnow registreert en bewaard inlog-pogingen. Van gepseudonimiseerde databases ***), wordt uitsluitend de oorspronkelijke gebruikersnaam en het IP-adres bewaard.

Door de aard van de gegevensverwerking en de omvang is iSee iKnow niet verplicht een Data Protection Impact Assesment te doen noch verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming te hebben.

===========================================================
*) Volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is uw werkgever de Verantwoordelijke. Deze wordt in iSee iKnow vertegenwoordigt door de rol van Coördinator.
De leverancier (iSee iKnow) is volgens de AVG de Verwerker.
Indien u rechtstreeks inlogt op een (demo-)site van iSee iKnow  is iSee iKnow tevens de Verantwoordelijke. Demo-sites kunnen door iSee iKnow worden beheert of door agenten van iSee iKnow. In dat geval acteren agenten als Verantwoordelijke.

**) Indien een (onbekende) gebruiker zich op de inlog-pagina aanmeldt bij deze site, worden ter identificatie ook telefoon, adres en woonplaats-gegevens gevraagd en bewaard. Deze kunnen later, na wel of geen toestemming voor toegang, door Verantwoordelijke weer worden verwijderd.

***) Gebruikers worden geanonimiseerd, maar de Verwerker spreekt hier van pseudonimiseren omdat in theorie een record-id-nummer van een geanonimiseerde gebruiker weer te koppelen is aan een persoonsnaam wanneer in het verleden rapporten zijn uitgedraaid en bewaard waar id-nummers en persoonsnamen samen op voorkomen. Op speciaal verzoek aan iSee iKnow (en door uw werkgever te bekrachtigen) kunnen alle records waar uw ID op voorkomt uit de database worden verwijderd.
De Verwerker bewaart zelf geen rapporten met persoonsnamen en ID's.
Een gepseudonimiseerde database is een database waarvan alle gebruikers behalve administrators zijn anonimiseerd.

****) Toetsresultaten worden in iSee iKnow "Verificaties" en "Certificeringen" genoemd en zijn als PDF over te dragen aan de gebruiker of derden.

Vragen over privacy zijn te richten aan Verwerker (info@iseeiknow.com)