Welkom bij iSee iKnow

Wachtwoord vergeten? Nieuwe aanmelding

PRIVACYVERKLARING I SEE I KNOW B.V.<br /><br /> 1. Inleiding<br /> 1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van I see I know B.V. (KvK 8127792, verder aangeduid met "iSee iKnow") op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens van deze applicatie. Deze verklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring op de publieke website van iSee iKnow (www.iseeiknow.com).<br /> 1.2. iSee iKnow gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. iSee iKnow houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.<br /> 1.3. iSee iKnow treedt op als Verwerker *) van deze applicatie en biedt deze dienst aan de Verantwoordelijke *), doorgaans uw werkgever, aan. Verwerker en Verantwoordelijke verwerken gegevens volgens een licentieovereenkomst eventueel aangevuld met een specifieke verwerkingsovereenkomst.<br /><br /> 2. Gebruik van persoonsgegevens<br /> 2.1 Op deze applicatie kan de Verantwoordelijke uw persoonsgegevens invoeren. De gegevens die Verwerker (iSee iKnow) verwerkt zijn afhankelijk van de rol die Verantwoordelijke aan u heeft gegeven.<br /> 2.2. Door uw account te activeren geeft Verantwoordelijke aan u toestemming om gebruik te maken van deze website/applicatie. Toegang van welke partij dan ook wordt ingetrokken door inactiveren van het account en afhankelijk van onderlinge (arbeids)overeenkomsten en/of wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens door Verantwoordelijke eventueel langer bewaard of direct gepseudonimiseerd ***).<br /><br /> 3. Persoonsgegevens<br/> 3.1. Door in te loggen geeft u toestemming aan Verwerker (namens Verantwoordelijke) om een aantal persoonsgegevens te verwerken nl.**): <ul> <li>• Uw naam,</li> <li>• Evt. e-mailadres,</li> <li>• Evt. telefoonnummer,</li> <li>• aan u te relateren inlog- en oefengegevens,</li> <li>• Aan u relateren content (als maker van de lesstof),</li> <li>• Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op de applicatie.</li> </ul><br /> 4. Doeleinden<br /> Verwerker verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden: <br /> (a) om het voor u mogelijk te maken diensten af te nemen op het gebied van training (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Verwerker niet mogelijk om deze diensten uit te voeren)<br /> (b) om de applicatie van iSee iKnow te verbeteren.<br /><br /> 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden<br /> 5.1. iSee iKnow geeft uitsluitend toegang tot de door u verstrekte gegevens aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor onderhoud en debugging van de software. <br /> 5.2. Ten behoeven van doorontwikkeling van de software kan iSee iKnow gegevens aan een derden verstrekken. iSee iKnow zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd en dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.<br /> 5.3. iSee iKnow zal geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of verplicht is. Bijvoorbeeld op verzoek van politie of justitie. iSee iKnow is dan wettelijk verplicht dergelijke persoonsgegevens af te geven.<br /><br /> 6. Portabiliteit<br /> 6.1. Portabiliteit van persoonsgegevens zijn beperkt tot de behaalde toets-resultaten ****). Het intellectueel eigendom van de lesstof (content) ligt doorgaans bij Verantwoordelijke (uw werkgever) of Verwerker (iSee iKnow) en is niet op grond van eventuele aanspraken op de AVG overdraagbaar aan derden.<br /><br /> 7. Beveiliging en bewaring<br /> 7.1. iSee iKnow neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. iSee iKnow zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.<br /> 7.2. iSee iKnow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. <br /> 7.3. De tijdsduur van de opslag van persoonsgegevens is beperkt tot maximaal de duur van de toegang die Verantwoordelijke aan u verstrekt. Indien u een arbeidsrelatie met Verantwoordelijke (uw werkgever) heeft, wordt de tijdsduur door uw werkgever eventueel verlengd met een vastgestelde periode i.v.m. wettelijke verplichtingen. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd ***). Indien u uw persoonsgegevens zelf rechtstreeks heeft verstrekt aan een demo-site van iSee iKnow en u bent van plan om geen gebruik meer te maken van deze site(s) dan worden uw gegevens op uw verzoek gepseudonimiseerd. ***).<br />Het voorgaande is niet van toepassing indien iSee iKnow uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting. iSee iKnow pseudonimiseert***) persoonsgegevens alvorens databases worden gebruikt voor analyse of doorontwikkeling. iSee iKnow registreert en bewaart inlog-pogingen. Van gepseudonimiseerde databases ***), wordt dan uitsluitend nog de oorspronkelijk gebruikte gebruikersnaam en het IP-adres bewaard.<br /><br /> 8. Cookies en profilering<br /> 8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van iSee iKnow bezoekt. Op de website(s) van iSee iKnow worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.<br /> 8.2. Daarnaast kan iSee iKnow gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van iSee iKnow te analyseren en te verbeteren. <br /> 8.3. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.<br /> 8.4. iSee iKnow koppelt geen persoonsgegevens op eigen initiatief met andere databases.<br /> 8.5. iSee iKnow doet op haar services niet aan profilering t.b.v. derden.<br /> 8.6. Personen worden niet in een publiek domein gevolgd en de schaalgrootte is beperkt tot gebruikersgroepen (werknemers) van werkgevers (Verantwoordelijken) die een licentieovereenkomst hebben afgesloten met iSee iKnow(Verwerker).<br /><br /> 9. Websites van derden<br /> De applicatie kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks die door de Verantwoordelijke zijn ingevoerd. iSee iKnow is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.<br /><br /> 10. Social media<br /> De applicatie bevat geen social media knoppen, tenzij de Verantwoordelijke deze heeft ingevoerd. Indien u op ingevoerde knoppen van social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook, Google+, etc. klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.<br /><br /> 11. Wijzigingen <br /> iSee iKnow kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. <br /><br /> 12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens<br /> Na overleg en goedkeuring door uw werkgever heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om iSee iKnow een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. <br /><br /> 13. Klachten<br /> iSee iKnow hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. <br /><br /> 14. Gegevensverwerker <br /> De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap I See I Know B.V., Hendrick de Keyserlaan 12, 7425 NH Deventer (KvK 08127792).<br /><br /> 15. Contact met iSee iKnow<br /> Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met iSee iKnow wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:<br /> Telefonisch: 0570 – 608 722 (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)<br /> Mail: info@iseeiknow.com<br /> Website: via het contactformulier op www.iseeiknow.com<br /> Post: Hendrick de Keyserlaan 12,<br /> 7425 NH Deventer<br /> <br /><br /> ===========================================================<br /> *) Volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is uw werkgever de Verantwoordelijke. Deze wordt in iSee iKnow vertegenwoordigt door de rol van Coördinator. De leverancier (iSee iKnow) is volgens de AVG de Verwerker. Indien u rechtstreeks inlogt op een (demo-)site van iSee iKnow is iSee iKnow tevens de Verantwoordelijke. Demo-sites kunnen door iSee iKnow worden beheerd of door agenten van iSee iKnow. In dat geval acteren agenten als Verantwoordelijke. <br /><br /> **) Indien een (onbekende) gebruiker zich via internet op de inlog-pagina aanmeldt bij deze site, worden ter identificatie ook telefoon, adres en woonplaatsgegevens gevraagd en bewaard. Deze kunnen later, na wel of geen toestemming voor toegang, door Verantwoordelijke weer worden verwijderd. <br /><br /> ***) Gebruikers worden geanonimiseerd, maar de Verwerker spreekt hier van pseudonimiseren omdat in theorie een record-id-nummer van een geanonimiseerde gebruiker weer te koppelen is aan een persoonsnaam wanneer in het verleden rapporten zijn uitgedraaid en bewaard waar id-nummers en persoonsnamen samen op voorkomen. Op speciaal verzoek aan iSee iKnow (en door uw werkgever te bekrachtigen) kunnen alle records waar uw ID op voorkomt uit de database worden verwijderd. De Verwerker bewaart zelf geen rapporten met persoonsnamen en ID's. Een gepseudonimiseerde database is een database waarvan alle gebruikers behalve administrators zijn geanonimiseerd. <br /><br /> ****) Toetsresultaten worden in iSee iKnow "Verificaties" en "Certificeringen" genoemd en zijn als PDF over te dragen aan de gebruiker of derden. <br /><br /> ===========================================================<br /> DISCLAIMER I SEE I KNOW B.V.<br /><br /> Websiteapplicatie, informatie, aansprakelijkheid, Intellectueel eigendom, toepasselijk recht<br /><br /> 1. Websiteapplicatie<br /> 1.1. I see I know B.V. (KvK 8127792, verder aangeduid met "iSee iKnow") besteden uiterste zorg aan de werking van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het daarin opgenomen materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.<br /> 1.2. ISee iKnow stelt deze website als Licentiegever (Verwerker in termen van de AVG) beschikbaar aan Licentienemer, doorgaans uw werkgever (Verantwoordelijke in termen van de AVG).<br /><br /> 2. Informatie<br /> 2.1. Informatie ("Content", "Lesstof") wordt ingevoerd dan wel aangeleverd door gebruikers met de rol "Expert", in dienst van Licentienemer of andere (door Licentienemer ingehuurde) auteurs.<br /><br /> 3. Geen aansprakelijkheid iSee iKnow.<br /> 3.1. ISee iKnow kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. <br /> 3.2. ISee iKnow is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige manier ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op deze) website.<br /><br /> 4. Intellectuele eigendom<br /> 4.1. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van iSee iKnow, Licentienemer of ingehuurde auteurs.<br /> 4.2. De informatie op deze website mag uitsluitend door u zelf en andere gebruikers binnen de websiteapplicatie worden gebruikt. Het is u (wettelijk) niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden buiten de werksfeer van de Licentienemer, zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende. <br /> 4.3. Indien u als auteur (in iSee iKnow de rol "Expert") informatie plaatst op deze website, garandeert u te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op die informatie en vrijwaart u iSee iKnow voor alle aanspraken van derden ter zake. <br /><br /> 5. Toepasselijk recht<br /> Op onze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Nederland.<br /><br />